Tennis-Time
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Tennis-Time.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tennis-Time in het kader van het lidmaatschap, voor de uitvoering waarvan door Tennis-Time derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Tennis-Time niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tennis-Time in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Tennis-Time behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap
 1. Contribuanten van Tennis-Time (verder te noemen: leden) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het lidmaatschap aangaan met Tennis-Time. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "lidmaatschap" wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.tennis-time.nl heeft ingeschreven en Tennis-Time uw inschrijving middels een schriftelijk bericht aan u heeft bevestigd.
 3. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst / dag van inschrijving. Hierbij in acht nemend dat:
  • Gemaakte kosten zullen door Tennis-Time met u worden verrekend.
  • Reeds verstrekte KNLTB-ledenpas dient geretourneerd te worden naar Tennis-Time.

Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap heeft een looptijd gelijk aan één kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend en automatisch met twaalf maanden (kalenderjaar) verlengd, tenzij u conform lid 1 sub b van dit artikel opzegt. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. uw schriftelijke opzegging vóór 1 december van het huidige kalenderjaar. Met andere woorden uiterlijk één maand voordat het nieuwe kalenderjaar/lidmaatschap begint.
  3. opzegging namens Tennis-Time, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan Tennis-Time verschuldigde bedragen te voldoen;
  4. opzegging namens Tennis-Time, omdat voortduring van het lidmaatschap om een andere reden redelijkerwijze niet van Tennis-Time kan worden gevergd.
 2. Uw lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, althans u bent betaling verschuldigd van de volledige contributie van een lidmaatschapsjaar en er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding bij tussentijdse opzegging.

Artikel 4 Contributie & betaling
 1. Nadat door Tennis-Time uw contributie is ontvangen zal uw aanvraag voor het KNLTB-lidmaatschap verwerkt worden.
 2. De hoogte van de contributie is als volgt:
  Wanneer u zich Inschrijft vóór 31 december betaald u €38,95* per kalenderjaar. Voor inschrijvingen welke binnen het speeljaar worden gedaan berekenen wij extra inschrijfkosten à € 4,95*
  *Acties op bovenstaande prijzen worden kenbaar gemaakt op de site.
  *Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.
 3. Tennis-Time is bevoegd om de contributies te wijzigen. Zij zal u daarvan vóór 1 november, twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, per e-mail op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft u de mogelijkheid deze te ontbinden vóór 1 december. Na 1 december wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
 4. Bij een stilzwijgende verlenging zal Tennis-Time via een automatisch incasso in de tweede maand van het nieuwe kalenderjaar de contributie automatisch incasseren.
 5. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Daarnaast is de directie van Tennis-Time gerechtigd u bij te late betaling de KNLTB-ledenpas, wanneer reeds verstuurd, terug te vorderen. Na betaling zal de KNLTB-ledenpas per post weer opnieuw naar het lid verstuurd worden.
 7. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar blijft de contributie over het gehele lopende kalenderjaar verschuldigd. Uw lidmaatschap zal uiteraard met ingang van het volgende kalenderjaar beëindigd worden mits voldaan aan artikel; 3 lid 1b.
 8. Indien Tennis-Time invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de contributie komen de kosten, vallende op die invordering - welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 5 Privacy
 1. De door u aan Tennis-Time opgegeven persoonsgegevens en transactiegegevens (hierna: "gegevens") worden vastgelegd in de database van Tennis-Time. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Tennis-Time, haar partners (o.a. sponsors en adverteerders).
 2. Uw persoonsgegevens zullen met grote zorg bewaard worden en onder geen enkel beding gedeeld of doorverkocht worden.
 3. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan info@Tennis-Time.nl.
 4. Tennis-Time behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

Artikel 6 Speelrecht
 1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Koninklijke Nederlandse Tennis Lawn Bond (KNLTB) met betrekking tot de beoefening van de tennissport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het spelreglement van de deelnemende tennisclub of -vereniging.
 2. 2.Tennis-Time is een online tennisclub welke geen fysieke tennisbanen faciliteert. U kunt met dit lidmaatschap geen enkel speelrecht eisen bij aangesloten partners en/of tennisvereniging(en).
 3. Tennis-Time ontleent u geen enkel recht met betrekking tot het spelen op tennisbanen van tennisclubs en -verenigingen binnen Nederland. Bij eventuele baanhuur zult u de beschikbaarheid en prijzen rechtstreeks met de tennisvereniging of -club dienen af te spreken.
 4. 4.Voor het deelnemen aan open toernooien en andere evenementen dient u zich te houden aan de regels van het toernooi en/of de toernooicommissie.

Artikel 7 Ledenpas Koninklijke Nederlandse Tennis Lawn Bond (KNLTB)
 1. Om een KNLTB-ledenpas te ontvangen dient uw inschrijving naar waarheid te zijn ingevuld met daarbij uw pasfoto volgens voorwaarden artikel 7 lid
 2. Voorwaarden pasfoto:
  • U staat op de foto welke recent, duidelijk en goed gelijkend is;
  • De foto is recht van voren genomen, tegen een lichte, egale achtergrond;
  • De breedte van het hoofd op de foto is ongeveer tweederde van de fotobreedte;
  • Beide ogen zijn zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;
  • Het hoofd is onbedekt, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hiertegen verzetten;
  • De verhouding breedte / hoogte is ongeveer drie / vier;
  • Het formaat is tenminste 300 x 400 pixels
 3. Tennis-Time zal met uiterste zorg de KNLTB-ledenpas zo snel als mogelijk versturen per post naar het opgegeven adres van inschrijving. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de levertijd van de KNLTB welke 2 weken bedraagt.
 4. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het behoud van uw KNLTB-ledenpas. Bij verlies of beschadiging kunt u via info@Tennis-Time.nl een nieuwe ledenpas aanvragen. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht à € 14,95. Deze administratiekosten dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. Indien Tennis-Time aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Tennis-Time is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Tennis-Time is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tennis-Time.

Artikel 9 (E-mail- of) Adreswijziging
 1. Zodra u van adres of van e-mailadres verandert, deelt het lid dit direct schriftelijk mee aan Tennis-Time. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft Tennis-Time aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is zij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tennis-Time partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van Tennis-Time, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats in Nederland.
 3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens terug te vinden op https://www.tennis-time.nl/algemene_voorwaarden.php .

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 1-11-2017